ASZF és Adatvédelem

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Általános szabályok

 

Kérjük, hogy a honlapon történő regisztrációját, illetve megrendelését megelőzően figyelmesen olvassa át általános szerződési feltételeinket.

 

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.orshee.me (alternatív domain név: www.thetahaler.hu) oldalt üzemeltető Nagy Orsolya egyéni vállalkozó mint Jogtulajdonos vagy Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokkal, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

 

A Szolgáltató az Ügyfél részére a szolgáltatást az alábbi általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint nyújtja.

 

A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződések „távollévők között kötött szerződésnek” minősülnek, amely olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

 

A szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél mint fogyasztó között a „Kosárba rakom” gombra való kattintással lép életbe, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket. Kérjük, vásárlása előtt tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Amennyiben valamely kikötéssel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételeket nem kifogásolja.

 

 1. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés:

 

 1. Szolgáltatási jogviszony

 

1.1 Az Ügyfél a honlapon meghirdetett tanfolyamokra az adott tanfolyamnál jelzett „Kosárba rakom” ikonra való kattintással jelentkezhet. Itt az Ügyfél megadja e-mail elérhetőségét, melyre a Szolgáltató visszaigazolást küld. A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, az Ügyfél által megadott e-mail címre megküldött, írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat, valamint jelen szerződés aktuális verzióját .pdf formátumban.

 

1.2 Az Ügyfelet indoklás nélküli felmondási jog illeti meg, melyet a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhat.

Az Ügyfél elállási, illetve felmondási jogát a fent már hivatkozott 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó, maga által megszövegezett, elállási, illetve egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.

A Szolgáltató az Ügyfél elállási és felmondási jogának gyakorlását honlapján is biztosítja. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél nyilatkozatának megérkezését. Amennyiben az Ügyfél a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Ha az Ügyfél a teljesítés megkezdését követően mondja fel szerződést, az elszámolás során az Ügyfél által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

2 .A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

2.1 Szolgáltató kijelenti, hogy a THInK ® ThetaHealing Institute of Knowledge, Let’s THInK Unique (81615 Curlew Drive, Idaho Falls, ID 83406, USA, a továbbiakban „THInk”) hitelesített instruktora, és mint ilyen, az általa meghirdetett tanfolyamok és workshopok megtartására jogosult.

 

2.2 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.

 

2.3 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tanfolyami információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

 

2.4 A Szolgáltató jogosult az általa meghirdetett tanfolyamok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására, illetve törlésére. Az esetleges törlésről, illetve időpont, vagy más részlet módosításáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosított esemény időpontjától számított öt munkanappal megelőzően értesíteni.

 

2.5 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, amikor gazdasági, vagy más feltételekben változás áll be, vagy a szerződés szövegében észlelt elírási hiba ezt megköveteli. A szerződés módosításáról Szolgáltató mindazokat értesíti, akiket a módosítás érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a szerződési feltételek végén megjelölt időpontban lép hatályba.

 

2.6 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tanfolyamok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.

 

2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás mindenkori árait maga határozza meg. Kérjük, hogy az aktuális árakról mindig tájékozódjon a honlapon. A szolgáltatásra mindenkor a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

 

2.8 Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott bizonyos szolgáltatások Ügyfél általi igénybevételére, tanfolyamokon való részvételére kizárólag korábban már elvégzett tanfolyammodul esetén van lehetőség, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ilyen előzetesen elvégzett tanfolyam hiányában az Ügyféllel megtagadja a szerződéskötést.

 

 1. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

 

3.1 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tanfolyamon jogosult személyesen részt venni, ott jogosult a szolgáltatások igénybevételére. Az Ügyfél jogosult a tréningen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására, illetve azon tevékenységek végezésre, amelyre az általa elvégzett tanfolyam lehetőséget, képesítést ad, a THInK által meghatározott keretein belül.

A tanfolyamot elvégző Ügyfél a tanfolyam befejezésekor a THInK által hitelesített oklevelet kap, amely azonban nem minősül Magyarországon államilag elismert, felnőttképzési igazolásnak.

A tanfolyamot elvégző Ügyfél, önkéntesen megadott adatai alapján felkerülhet a THInK által üzemeltetett www.thetahealing.com honlapra mint konzulens, mellyel egyidejűleg az ott meghatározott feltételeket elfogadja. A fenti honlapon, személyes belépési adatainak felhasználásával az ott szereplő adatait bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

 

3.2 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk – különösen az e-mail cím – helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tanfolyam megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

3.3 Az Ügyfél a tanfolyamon, workshopon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel annak megtartását, valamint csoport társait nem zavarja. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására.

 

 1. A tanfolyamok helye és ideje

 

4.1 A tanfolyamok helye: a megrendelés visszaigazolásában található helyszín.

 

4.2 A tanfolyamok ideje: a megrendelés visszaigazolásában található időpont, illetve amennyiben ezt Szolgáltató módosítja, arról az Ügyfélnek külön értesítést küld.

 

 1. A tanfolyamok díjai, fizetési módok

 

5.1 A tanfolyamokon való részvétel feltétele – a 2.8 ponton kívül – a regisztrációs lapnak a tanfolyam megkezdése előtt, a tanfolyam helyszínén való kitöltése, valamint a tanfolyam díjának kifizetése legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontjáig.

A tanfolyam díját, amely az ÁFA-t már tartalmazó bruttó ár, a visszaigazoló levélben, illetve az azzal együtt megküldött díjbekérőben leírt módon, átutalással, banki befizetéssel, vagy a tanfolyam helyszínén, annak megkezdése előtt készpénzben lehet kiegyenlíteni. A tanfolyamok aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott rendezvény saját aloldalán tájékozódhat.

A megfizetett részvételi díjról Szolgáltató számlát állít ki, mely az Ügyfél online vásárlása esetén az általa megadott e-mail címre megküldésre kerül, illetve azt a tanfolyam díjának készpénzzel történő megfizetése esetén a tanfolyamon való részvétel alkalmával kézhez kap.

 

5.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tanfolyamok időpontjának áthelyezésére. Ebben az esetben a már befizetett tanfolyami díj visszakérhető vagy másik tanfolyam időpontban használható fel.

5.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tanfolyam helyének megváltoztatására. Ebben az esetben a megadott email azonosítón keresztül a tanfolyam megkezdése előtt legalább 1 héttel az Ügyfél számára értesítést küld. Abban az esetben, ha ez az új helyszín az Ügyfél számára nem megfelelő, a már befizetett tanfolyami díj visszakérhető vagy másik tanfolyam időpontban használható fel.

 

III. A Szolgáltató szerzői jogai:

 

 1. Szerzői jogok

 

6.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel.

 

6.2 Ügyfél mint megrendelő tudomásul veszi, hogy a www.orshee.me honlap teljes tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

 

 1. Adatvédelem, tájékoztatás

 

Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI

KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja és hatálya

Nagy Orsolya egyéni vállalkozó (2053 Herceghalom, Búzavirág u. 14., a továbbiakban: Vállalkozó)

mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen

szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban

meghatározott elvárásoknak.

Az Vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és

kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten

fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Vállalkozó a

személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési

intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Vállalkozó az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya kiterjed az Adatkezelő

valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.

 1. Az Adatkezelő adatai

Név: Nagy Orsolya egyéni vállalkozó

Székhely: 2053 Herceghalom, Búzavirág u. 14.

Levelezési cím: Levelezési cím: 1053. Múzeum krt 17. 3. emelet 18.

Nyilvántartási szám: 20387294

Adószám: 53082314-1-33

Adatkezelési Nyilvántartási szám: NAIH-120449/2017

Képviselő: Nagy Orsolya

Telefonszám: +36706253466 E-

mail: nagyorsi@gmail.com

 1. Irányadó jogszabályok
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban:

„GDPR”)

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

(a továbbiakban: „Infotv.”)

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban:

„Eker. tv.”);

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes

korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”).

 1. Adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Az Adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a

tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Az Adatkezelő az általa kezelt adatok feldolgozására külső adatfeldolgozót abban az

esetben vehet igénybe, ha az adatfeldolgozó tevékenysége, illetve az adatfeldolgozás során használt

rendszer a Szabályzatban meghatározott adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeknek megfelel.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejövő szerződés részét kell képezze azon rendelkezés,

hogy az adatfeldolgozó az adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat tudomásul veszi, és

tevékenysége során betartja, illetőleg ennek ellenőrzésére a Társaság jogosult.

Megbízott adatfeldolgozók megbízásuk célja és elérhetőségük szerint

Kapcsolati rendszer működtetője

SalesAutopilot Kft. (székhely: 1089 Budapest, Golgota u. 3.; cégjegyzékszám: 01-09- 286773;

statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41)

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta,

GA 30308 USA)

Bankkártyás fizetési szolgáltatás üzemeltetője részére

PayPal Holding Inc. 2211 North First Street San Jose, California U.S.

Futárszolgálat – fizikai termék, kiegészítő, levél szállítása

Magyar Posta Zrt. (Nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság ; Székhely:

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463;

Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01; Adóigazgatási szám: 10901232-2-44 Számlák

kiállítása és tárolása)

Számlázás – a számlák kiállítása és tárolása érdekében

KBOSS.hu Kft., mint a számlázz.hu oldal üzemeltetője (székhely:1031 Budapest, Záhony

utca 7. Cégjegyzékszám: 01-09-303201; bejegyző bíróság: Budapest Környéki

Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13421739-2-41)

 1. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás

alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok

köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve

meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés

(ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az

érintett hozzájárulásának beszerzése.

Amennyiben az Adatkezelő adatfeldolgozók, vagy más harmadik személyek felé továbbítják az

adatokat, úgy ezekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek

tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok

körét.

5.1 Az Adatkezelő egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:

5.1.1. Feliratkozás ingyenesen letölthető anyagainkra

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyag e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: Kapcsolati rendszer működtető részére

Az adattovábbítás jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozók: Kapcsolati rendszer működtető

Az adatok törlésének határideje: az anyag letöltését követő 30 nap

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének

ellehetetlenülése

5.1.2. Hírlevélre történő feliratkozás

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: digitális anyagok, hírek, információkés ajánlat e-mailben történő elküldése

Adattovábbítás: Kapcsolati rendszer működtető Az

adattovábbítás jogalapja: érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozók: Kapcsolati rendszer működtető Az

adatok törlésének határideje: visszavonásig

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: az ingyenes anyag letöltésének

ellehetetlenülése; ingyenes blogcikk értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes videós adás

értesítők küldésének ellehetetlenülése; ingyenes közösségi tartalom értesítők küldésének

ellehetetlenülése; ajánlat értesítők küldésének ellehetetlenülése; a cég partnerei által meghirdetett,

online marketing és vállalkozásfejlesztés témájú ajánlat- értesítéseinek ellehetetlenülése, a cég

általi hasznos információk küldésének ellehetetlenülése

5.1.3. Online tananyag, fizikai termék megrendelése

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulás; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség

teljesítése; a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve a fizikai termék kézbesítése esetén a

futárszolgálat hatékonysága céljából

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím (szállítási cím)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása,

felmerülő technikai problémák megoldása

Adattovábbítás: Kapcsolati rendszer működtető; Bankkártyás fizetési szolgáltatás üzemeltetője

részére; Futárszolgálat; Számlázás;

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: Kapcsolati rendszer működtető; Bankkártyás fizetési szolgáltatás üzemeltetője

részére; Futárszolgálat; Számlázás;

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a

megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén,

amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés

teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai

termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a

jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a

bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat

megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően

teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím,

szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

5.1.4. Rendezvények megrendelése (eseti fizikai termékkel)

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása; a vásárlást követően: törvényi kötelezettség

teljesítése

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, bankkártya adatok, telefonszám, lakcím (szállítási cím)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve a megrendelt anyag átadása,

felmerülő technikai problémák megoldása, a telefonszám a probléma-elhárítás, illetve az esetleges

fizikai termék kézbesítése esetén a futárszolgálat hatékonysága céljából

Adattovábbítás: Kapcsolati rendszer működtető; Bankkártyás fizetési szolgáltatás

üzemeltetője részére; Futárszolgálat; Számlázás;

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: Kapcsolati rendszer működtető; Bankkártyás fizetési szolgáltatás

üzemeltetője részére; Futárszolgálat; Számlázás;

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a

megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén,

amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a megrendelt anyag átvételéig: a megrendelés

teljesítésének ellehetetlenülése; a telefonszám megadásának elmaradása esetén az esetleges fizikai

termék kézbesítésének nagyobb arányú sikertelensége, amely esetben az Adatkezelő fenntartja a

jogot az ismételt kézbesítés megkísérlésére, az érintett költségére; a teljesítést követően csupán a

bankszámla-adatok és a telefonszám törlése kérhető (az előbbi törlése csupán olyan nyilatkozat

megtételét követően törölhető, ha az adatok tulajdonosa kijelenti, hogy az ügylet megfelelően

teljesült, és nem vitatja az ügyletet semmilyen szempontból), a többi adat (név, e-mail cím, lakcím,

szállítási cím) törvényi kötelezettség okán nem törölhetőek a megjelölt időpontig

5.1.5. Személyes konzultáció

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím (számlázási cím-postázási cím)

Az adatkezelés célja: szerződéses kötelezettség teljesítése, a személyes konzultációhoz kapcsolódó

szerződés és számla elkészítése ; a telefonszám időpont, illetve adategyeztetés céljából szükséges

Adattovábbítás: Számlázás; Futárszolgálat

Az adattovábbítás jogalapja: szerződéses kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozók: Számlázás; Futárszolgálat

Az adatok törlésének határideje: az adatok megadását követő 9 év, kivéve a telefonszámot, amelyet a

megrendelés teljesítését követő 3 hónapon belül törlünk, illetve a bankkártya-adatok esetén,

amelyeket a sikeres tranzakciót követő 6 éven belül törlünk;

sikertelen megállapodás esetén az adatokat haladéktalanul töröljük

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a személyes konzultáció ellehetetlenülése

5.1.6. Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok,

önéletrajzok

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, születési idő, születési hely, anyja neve, lakcím, képesítési adatok,

fénykép, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz, motivációs levél, próba feladat kitöltése,

kompetenciák, készségek a pozíció betöltéséhez, személyiség jellemzők és viselkedési stílus a

csapatba illeszkedés szempontjából.

Az adatkezelés célja: jelentkezés, pályázat elbírálása, a kiválasztottal munkaszerződés kötése. Az

érintettet tájékoztatást kap arról, ha a munkáltató nem őt választotta az adott állásra.

Adatok törlésének határideje: Sikeres pályázat esetén a szerződés hatályáig, illetve a törvényi

kötelezettség idejéig. Sikertelen pályázat esetén a jelentkező tájékoztatásáig. Visszavont pályázat

esetén azonnal.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a felvételi folyamat lefolytatásának

ellehetetlenülése

5.1.7. Szerződő partnerek adatainak kezelése – szállítók nyilvántartása

Az Adatkezelő a szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése,

szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele szállítóként szerződött természetes személy

nevét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha

az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez

szükséges. A személyes adatok kezelésének időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés

teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerződésben is.

Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történő átadásáról tájékoztatni kell.

5.1.8. Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek

elérhetőségi adatai

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása vagy szerződésből adódó

kötelezettség.

A kezelt adatok köre: a természetes személy neve, telefonszáma, e-mail címe

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti

kapcsolattartás,

Adatok törlésének határideje: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői minőségének

megszűnését követő 3 évig.

Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a szerződés teljesítése, az

együttműködés folytatása

5.1.9. Közösségi irányelvek / Adatkezelés az Adatkezelő Facebook oldalán

Az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart

fenn. A Facebook oldalon feltett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak. A

Facebook oldalon a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.

A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.

Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja

az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.

Az Adatkezelő nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért,

hozzászólásokért valamint semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy

a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

5.2. Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen

megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak

megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és

teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van

rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel

kapcsolatos eszközök.

5.3. Cookie-k (Sütik)

5.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit

(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban

elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális

látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

5.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az

Adatkezelő által üzemeltetett weboldalakat, használhassák azok funkcióit, és az ott elérhető

szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig

tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a

böngészésre használt más eszközről.

5.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Adatkezelő weboldalain alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google

Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a

látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói

élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén

vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató

nem törli őket.

 1. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak

helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet

adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti

elérhetőségein.

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett

valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,

érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo- galmazva nyújtsa.

6.2. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult

arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az

adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek

kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve

különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes

adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a

tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra

vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen

jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a

kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más

módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil- vánítás

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését

előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,

illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében

végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási,

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike

teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának

ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé- delméhez, vagy

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely

tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon

személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő

vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az

említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az

ügyben soron kívül jár el.

6.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

 1. Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,

továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek

jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat

figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében,

hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között,

adott esetben:

 1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 1. c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet

állítani;

 1. d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és

értékelésére szolgáló eljárást.

7.1 Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek

jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az

érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi

incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó

egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,

valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens

orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből

eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és

ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében

alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –,

amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára

értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a

továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést

kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,

miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e,

elrendelheti az érintett tájékoztatását.

7.2. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb

72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján

illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik

meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 1. Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező e-mailt, és annak tartalmát (így különösen

a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat) az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

 1. Eljárási szabályok

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy

adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a

kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő

egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő

írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:

 1. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér

tájékoztatást/intézkedést;

 1. a kérelem egyértelműen megalapoza;
 2. a kérelem túlzó.

Ezen esetekben Adatkezelő jogosult:

 1. a kérelmet megtagadni;
 2. a kérelem teljesítését az azzal összefüggő, ésszerű díj megfizetéséhez kötni.

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-

 1. n) kéri az adatok átadását, úgy Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen

átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene).

Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/CD-DVD-nként.

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon

személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen,

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé került

továbbításra.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

 1. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas

többletkiadást az Adatkezelőnek;

 1. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.
 2. Kártérítés

Amennyiben bármely érintett az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének

eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenved, úgy jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az

adatfeldolgozótól kártérítést követelni. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is

érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

Az adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó

adatvédelmi jogszabályok kifejezetten az adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a

kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják

bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért, körülményért nem felelősek.

 1. Hatósági együttműködés

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg

iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét

megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 1. A honlap tulajdonosának technikai jogai

 

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. A honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét Szolgáltató nem garantálja. A honlap állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk.

 

Záró rendelkezések

 

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

 

Nagy Orsolya egyéni vállalkozó

 

Levelezési cím: 1053. Múzeum krt 17. 3. emelet 18.

 

Adószám : 53082314-1-33

 

Bankszámla szám: 11600006-00000000-64483166 (Erste Bank)

Számlavezető neve: Angyal Péterné

 

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 70 6253466

 

E-mail: nagyorsi@gmail.com

Utolsó módosítás: 2017.05.14.